Украинский(продолжение)

 

 
Рекомендації з дистанційного навчання з української мови для 6 класу (мова викладання українська)
 
    

п/п
Тематичний блок
Тема уроку
Теоретична частина
(№ параграфа)
Практична частина
(№ вправи)
 
1.
Т.4. Словотвір. Орфографія.
РЗМ№8. Вибірковий переказ наукового стилю
п. 64
№568 (у)
№570 (п)
2.
Зміни приголосних при творенні слів: іменників із суф. –ин, -від прик метників на –ськ, -цький; буквосполучення –чн-,-шн-
П. 14
№137 (у)
№140 (п)
3.
Зміни приголосних при творенні слів: прикметники на –зьк-, -цьк-, -ськ-; іменники на –зтв-, -цтв-, -ств-.
П.15
№147 (у)
№148 (п)
4.
Складні слова. Сполучні о,е в складних словах
П.16
№157 (у)
№158 (п)
5.
Написання слів з пів-, напів-.
П. 17
№164 (у), №166 (п)
6.
Правопис складних слів разом і через дефіс
П.18
№172 (у), №174 (п)
7.
Творення і правопис складноскорочених слів.
П.19
№178 (п), №181 (п)
 
8.
Т.5. Морфологія. Орфографія. Іменник
Загальна характеристика частин мови.
П.20
№186 (п), 187 (п)
9.
Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
П.21
№193 (п), №194 (п)

З української літератури

п/п
Тематичний блок
Тема уроку
Завдання
 
 
1.
Т.2. Загадково прекрасна і славна давнина України.
Т.Шевченко. Поема «Іван Підкова». Історична основа.
 
 
Читати стор. 50-51, відповісти на запитання. с.51.
2.
Т.Шевченко. Поема «Тарасова ніч». Образ народного співця
Читати с.46-48, с.49 «Ключик розумін.»
 
3.
Тема 3. Я і світ
Леся Українка. Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. «Мрії», «як дитиною, бувало», «Тиша морська»
 
Читати с.55-57, виразне читання віршів на с. 57-58, вивчитинапамять «як дитиною бувало».
4.
В.Винниченко. «Федько - халамидник»
Читати с. 60-61,61-67
5.
В. Винниченко. «Федько – халамидник». Головний герой як особистість.
Читати с.67-76, відповісти на запит. на с.77.

Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 5-А класу

п/п
Тема уроку
Теоретична частина
(№ параграфа)
Практична частина
(№ вправи)
1.
Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами.
Вивч. п. 16 с.62
 
Впр. 142, 143
(Однорідні члени речення підкреслити)
2.
Узагальнювальне слово. Двокрапка і тире при узагальнювальному слові.
Вивч. п.16 с.63
Впр.147(усно),
Впр.148, 150
3.
Речення із звертаннями. Розділові знаки при звертанні.
Вивч. п. 17 с.66-67
Впр.152,157,
Впр. 153 (усно)
4.
Вставні слова. Виділення вставних слів комами.
Вивч. п.17 с.68-69
Впр.159,161,
Впр. 158 (усно)
5.
Складні речення із сполучниковим звязком. Кома між частинами складного речення.
Вивч. п.19 с.77
Впр. 171, 174 (Підкреслити граматичні основи)
6.
РЗМ. Лист. Адреса.
Вивч. п.18 с.70-72,74
Впр. 162(усно),163(усно),165(усно).
Впр. 168 (Письмово, окремо лист у підписаному конверті)
7.
Складні речення із безсполучниковим звязком. Кома між частинами складного речення, зєднаними безсполучниковим звязком . 
Вивч. п.19 с.77-78
Впр.172,175 ( додатково підкреслити граматичні основи)
8.
Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові.
Вивч. п.20 с. 80-82
Впр. 180 (ІV), 183, 186
9.
Діалог. Розділові знаки при діалозі.
Вивч. п.21 с.82,84,85
Впр. 190, 192
10.
РЗМ. Складання діалогів.
Вивч. п.22 с.86-87,89
Впр. 197 (усно),204 (усно)
Впр.205(письмово)

 
Рекомендації для дистанційного навчання з української літератури для 5-А класу
 
Тема: І.Я. Франко «Фарбований Лис». Головні та другорядні персонажі казки.
 
1.     Виписати з підручника поняття
-         головні персонажі;
-         другорядні персонажі.
2.     Заповнити таблицю

Головні персонажі
Другорядні персонажі
 
 
 

 
3.     Виконати завдання підручника після казки «Фарбований Лис». Завд. ІІ, ІІІ, V.
 
 
Тема: Оксана Іваненко «Казка про маленького Піка»
 
1.     Читати казку с.56-57. Скласти план.
2.     Виписати з підручника с.56 визначення:
-         Тема –це…
-         Ідея – це…
3.     Визначити письмово тему та ідею казки.
 
Тема: Т.Г. Шевченко. Дитинство поета. Автобіографічна основа вірша «Мені тринадцятий минало»
 
1.Вивчити напамять вірш «Мені тринадцятий минало»
2.Відповідати на питання підручника с.73.
3.Виконати письмово впр. І с.73.
4.Знати біографію Т.Г. Шевченка (ксерокопія с.96-97, 208-211)
 
Тема: Т.Г. Шевченко «Сон» («На панщині пшеницю жала…»). Мрії матері-кріпачки про вільне трудове життя сина.
 
1.Читати вірш «Сон» с.74-75.
2.Відповідати на питання підручника с.75.
3.Виконати вправи і завдання підручника с.75 (завдання: ІІ,ІІІ,VІІ,VІІІ – письмово,І,ІV,V,VІ – усно).
 
 
Тема: Контрольна робота «Дивосвіт літературної казки»
 
Підготуватися до контрольної роботи з даної теми
Рекомендації для дистанційного навчання з української літератури для 5-Б класу
 
 
Тема: Урок виразного читання. І.Я. Франко «Фарбований Лис». Мова автора і мова персонажів.
 
1.Виписати визначення з підручника с.61:
-         Мова автора;
-         Мова персонажів.
2.Виписати з тексту два приклади мови персонажа (Лиса).
 
Тема: В. Королів-Старий «Потерчата».
 
1.Виписати персонажів з казки

Міфічні
Реальні

 
2.Виписати описи зовнішності персонажів

Персонаж
Опис зовнішності
Потерчата
 
Хуха
 
Дяк
 

3.Портрет – це…(с.63 підручника)
 
Тема: І. Липа. Казка « Близнята»
 
1.Знати біографію письменника (ксерокопія с. 111-113)
2.Читати і переказувати с. 80-89.
3.Виписати елементи фантастики.
4.Скласти план казки.
5.Скласти порівняльну характеристику образів двох братів

План
Брат з дарунками - яблуками
Брат з дарунками - землею
1.Риси характеру
 
 
2.На кого вони покладалися у своїх діях?
 
 
3.Поясніть завершення історії життя обох братів
 
 

 
Тема: В.Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка».
1.Виписати з казки

Добро
Зло
 
 

2.Виписати портрет Моховинки.
3.Виписати характеристику Моховинки автором.
 
Тема:В.Симоненко. Казка «Цар Плаксій та Ласкотон»
Чит. і переказувати казку, відповідати на питання після казки.
Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 5(Б,В) класів (мова викладання українська)
 

п/п
 
Тема уроку
Теоретична частина (номер параграфа)
Практична частина (номер вправи)
1.
Головні члени речення. Тире між підметом і присудком.
п. 17
№102,103
2.
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
П. 16
№98
3.
Другорядні члени речення:додаток, означення, обставина
П. 18
№110,114
4.
Способи вираження другорядних членів речення різними частинами мови
П. 18
№116
5.
Речення з однорідними членами (без сполучників, зі сполучниками: а,але, і). Кома між однорідними членами речення.
П. 19
№120,121
6.
Однорідні члени речення з узагальнюючим словом. Двокрапка і тире при узагальнюючому слові.
П. 20
№127 (у),
№129 (1.письмово)
7.
Звертання. Розділові знаки при звертанні.
П. 21
№136 (у),
№137 (п)

З української літератури

п/п
Тема уроку
Завдання
1.
В. Королів-Старий. Казка «Хуха Моховинка»
Чит. с.76-78, дати відп. на запитання с.79
2.
І. Липа. Казка «Близнята»
Чит. с.80-88, відп. на питання с.89
3.
В. Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»
Чит. с.90-94, відп. на пит. с.91
4.4
В. Симоненко. «Подорож у країну Навпаки»
Прочитати і переказати
5.
Загадки як вид усної народної творчості
Прочитати с.96-99, скласти 2 загадки про явища природи

 
 
 
 
 
Рекомендації для дистанційного навчання з української мови в 9-Є класі (Вчитель Катасонова В.І.)
 

п/п
Тематичний блок
Тема уроку
Теоретична частина (№ параграфа)
Практична частина (№ вправи)
 
1.
Т4. Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
П. 6
№62 (1,2 завд.)
2.
Види складнопідрядних речень
П. 7
№ 75
3.
Складнопідрядні з підрядними означальними і підрядними зясувальними
П. 8
№81,84
4.
Складнопідрядні речення з підрядними місця і часу
П.9
№92,90,98
5.
Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня та з підрядними порівняльними
П. 10
№103,105

 
 Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 7Б,7В кл. (з російською мовою навчання)

п/п
Тема уроку
Теоретична частина (№ параграфа)
Практична частина (№ вправи)
1.
Творення активних і пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу
П. 7
№85, 47 (2 завд.,з 2-4 пис.)
2.
Н у дієприкметниках та нн у прикметниках дієприкметникового походження
П. 8
№90,91
3.
Не з дієприкметниками
П.9
№98
4.
Безособові дієслівні форми на -но, -то.
П. 10
№110
С.56 (завд. ІІ 1-4 письмово)
 
С.57-59 виконати тестові завдання

 
З української літератури

п/п
Тема уроку
Завдання
1.
Т.Г. Шевченко «І виріс я на чужині», «Заповіт»
Повторити, вивчити напамять
2.
А. Чайковський «За сестрою»
С.79-96 читати,
С. 97 – відп. на пит.,
С. 97-99 переказ.,
С. 100-101 вивчити поняття з теорії літератури,
С. 101 – виконати письмово.
3.
 
М. Стельмах «Гуси-лебеді летять»
С. 102-103 вивч. біогр. письмен.
С. 104-117 чит. і переказ.
С. 117-121 відп. на питання, вивчити визначення
С. 122 – виконати письмово

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 7 класу (мова викладання українська)

п/п
Тема уроку
Теоретична частина
(№ параграфа)
Практична частина
(№ вправи)
1.
Способи дієслів. Дійсний спосіб.
П. 14
№174
2.
Умовний спосіб. Творення дієслів умовного способу.
П. 15
№181
№180 (усно)
3.
Наказовий спосіб. Буква ь у дієсловах наказового способу.
П. 16
№184
4.
Уживання одних способів дієслів замість інших.
П. 14, 15, 16
№187
5.
Безособові дієслова.
с. 81
№123
6.
Правопис –ться, -шся в кінці дієслів
с. 54
№68 (ІІ завд. письм.)
7.
Способи творення дієслів
П. 17
№195
8.
РЗМ. Повторення вивченого про стилі мовлення. Поняття про публіцистичний стиль
С. 133, 132
№221 (усно)
9.
РЗМ. Усний докладний переказ тексту публіцистичного стилю
С. 131
№218 (усно)

З української літератури

п/п
Тема уроку
Завдання
1.
Т. Шевченко. «Заповіт» - твір, що єднає минуле, теперішнє і майбутнє
С. 69-70, вивчити напамять «Заповіт»
2.
БПЧ. Т. Шевченко. «Сестрі», «Закувала зозуленька…», «Ми в купочці колись росли»
С. 75-76 – вивчити
3.
А. Чайковський. Коротко про митця. «За сестрою». Відтворення історичних подій з позицій гуманізму.
Вивчити біографію А. Чайковського, с. 80-90 чит.,перек.
4.
А. Чайковський. Напружений динамічний сюжет героїко-фантастичної повісті «За сестрою»
С. 91-96 чит., переказ., аналізувати
5.
А. Чайковський «За сестрою». Благородство, відповідальність, мужність, вірність, життєлюбство запорозьких козаків.
С. 97 відповідати на запитання
6.
РЗМ. Усна характеристика образу Павлуся (за повістю «За сестрою»)
С. 100-101 вивчити

 
 
 
 
 
 
Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 8-Б,В,Г класів

п/п
 
Тема уроку
Теоретична частина (№ параграфа)
Практична частина (№ вправи)
1
РЗМ. Письмовий твір-опис місцевості на основі особистих спостережень «Моя вулиця»
С. 211-213
Написати на чернетці опис власної вулиці
2.
Означення, додаток і обставина як другорядні члени речення
П. 9,11
№76, 79, 92,95
3.
Прикладка як різновид означення.
Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки.
П. 10
№ 82, 87
4.
Види обставин за значенням.
П. 12
№97, 102
5.
Порівняльний зворот. Виділення порівняльних зворотів комами
П. 13
№106, 110, 111.

З української літератури

п/п
Тема уроку
Завдання
1.
П. Гулак-Артемовський
С. 87-96 читати, с.97 – виписати визначення
- гумор,
- сатира,
- байка, знати зміст байок
2.
Є. Гребінка. «Пшениця», «Рибалка», «Горобці та вишня», «Будяк та Коноплиночка»
С. 98-102 читати, с. 103 – виписати визначення балада, читати самостійно подані в темі балади
3.
Контрольна робота за творчістю І. Котляревського, П. Гулака- Артемовського, Є. Гребінка
Підготуватися до контрольної роботи

 
Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 5-Г класу (з українською мовою навчання)

п/п
Тема уроку
Теоретична частина (№ параграфа)
Практична частина (№ вправи)
1.
Словосполучення.
П. 13
№ 81
2.
Речення. Граматична основа речення.
П. 14
№ 86
3.
Речення з одним головним членом
П. 15
№90
4.
Види речень за метою висловлювання. Окличні речення
П.16
№ 98
5.
Головні члени речення.
П. 17
№ 107
6.
Другорядні члени речення.
П. 18
№ 119
7.
Однорідні члени речення.
П. 19
№ 123
8.
Однорідні члени речення з узагальню вальним словом. Двокрапка і тире при узагальню вальних словах.
П. 20
№ 134

З української літератури

п/п
Тема уроку
Завдання
1.
В. Королів-Старий. Казка «Хуха-Моховинка»
Ст. 69-78 чит. і перек.,
Ст.. 79 відп. на питання
2.
І. Липа. Казка «Близнята»
Ст. 80-89 чит. і перек.,
Ст. 89 відп. на пит.
3.
В. Симоненко «ар Плаксій та Лоскотон»
Ст. 90-94 чит. і перек.,
Ст. 94-95 відп. на пит.,
Вивчити визначення 
4.
Загадки як вид усної народної творчості.
Ст. 96-99 читати, відп. на питання, вивчити визначення та по 2 загадки з кожного розділу

 Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 6-В класу

п/п
Тема уроку
Теоретична частина (№ параграфа)
Практична частина ( № вправи)
1.
РЗМ. Усний переказ тексту «Кабінет Івана Франка»
П. 15
№ 138, с. 54 (план)
2.
Творення іменників
П. 20
№194, 197, 200
3.
Правопис голосних у суфіксах іменників
П. 20
№ 202, 204, 208, 210
4.
РЗМ Твір-опис «Наша класна кімната»
П. 23, с. 84
Написати твір на чернетці за планом на с. 84
5.
Написання чоловічих та жіночих імен по батькові, їх творення
П.22
№ 225, 230, 234
6.
Не з іменниками
П. 21
№ 214, 216, 222

 
З УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

П/П
Тема уроку
Завдання
1.
Л. Глібов «Муха і Бджола», «Вовк та ягня»
Ст. 51-54 читати та аналізувати
2.
С. Руданський. Співомовки поета
Ст. 54-61 читати та відповідати на питання
3.
Щоголів. «Листопад»
Ст. 63-65 читати та відп. на пит.; вивчити напамять вірш «Листопад»
4.
С. Черкасенко «Маленький горбань»
Вивчити біографію С. Черкасенка ст. 66-67; прочитати оповідання «Маленький горбань» ст. 67-76, відп. на питання  

 Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 8-А класу

п/п
Тема уроку
Теоретична частина
(№ параграфа)
Практична частина (№ вправи)
1.
Тире між підметом і присудком
П. 11
№122,129
2.
Означення, обставина, додаток як другорядні члени речення. Означення узгоджені й неузгоджені.
П. 12,13
№ 135, 138, 140, 142
3.
РЗМ. Письмовий твір – опис місцевості на основі особистих вражень «Моя вулиця»
С. 198-199
Скласти на чернетці твір-опис
4.
Прикладка як різновид означення. Написання непоширених прикладок через дефіс; прикладки, що беруться в лапки
П. 14
№ 144, 147, 149
5.
Додаток як другорядний член речення
П. 15
№ 157, 160
6.
Підсумковий контрольний твір «Дружба – найцінніший скарб»
 
Дібрати додатковий матеріал до твору

 
З української літератури

п/п
Тема уроку
Завдання
1.
БПЧ. «Дума про козака Голоту»
Прочитати думу, підготувати її аналіз
2.
«Слово про похід Ігорів»
с. 40-65 чит. та відп. на питання 
3.
Т. Шевченко. Поетична творчість митця
С. 69 вивчити, с. 70-79 читати і відп. на питання, вивчити напамять вірші «Думи мої, думи…», «Мені однаково»
4.
І. Франко. Творчість поета. Поема «Іван Вишенський»
Знати біографію І. Франка; прочитати поему «Іван Вишенський» с. 89-120

 
Рекомендації для дистанційного навчання з української мови для 11 класів
 
1.Тема: РЗМ. Складання діалогів.
Завдання.
с. 63-65, впр. 162 (усно); скласти діалог на тему «Моя улюблена професія».
 
2.Тема:РЗМ. Заява. Автобіографія.
Завдання.
С.167-170, впр. 334 (письмово), с. 174-175 впр. 343 (усно).
 
3.Тема: Тренувальні вправи з теми «Види простих речень». Підготовка до контрольної роботи.
Завдання.
С.111, впр. 240, впр. 242 с.112, с.106 впр.222 (усно)
 
4.Тема: Види складних речень .
Завдання.
Параграф 14, с.112 впр. 243 (усно), впр. 245 (письмово)
 
5.Тема: Пунктограми у складному реченні.
Завдання.
С. 192 (таблиця) прочитати
 
6.Тема: Інтонування різних видів речень.
Завдання.
Параграф 15 с.118, впр. 263 (усно), с. 120 прочитати
 
7.Тема: РЗМ. Офіційний лист. Акт.
Завдання.
С. 167-168 прочитати, впр. 331 (усно)
 
8.Види складних речень.
Завдання.
Параграф 14 с.112, с.192 (таблиця); впр. 249 (письмовий переклад), с. 114-115
 
9.Тема: Складне безсполучникове речення.
Завдання.
Параграф 14 с. 112, впр. 258, с.117-118
 
 
Рекомендації для дистанційного навчання з української літератури для 11 класів
 
1.Тема: В. Барка. Розповідь про письменника. «Жовтий князь» - художнє відтворення голодомору 1933 року як найстрашнішої трагедії українського народу.
Завдання.
 Вивчити біографію В. Барки. Прочитати твір «Жовтий князь». Підручник с. 338-347.
 
2.Тема: «Жовтий князь» - реалістичне змалювання психічного стану людини під час голоду.
Завдання.
 Аналіз героїв.
 
3.Тема: В. Підмогильний. Інтелектуально-психологічна проза «Місто» - світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження.
        Завдання.
          Хрестоматія с. 179-225 (прочитати); підручник с.83-101
 
4.Тема: І Кочерга. Розповідь про письменника. Пєса «Ярослав Мудрий»
Завдання.
 Хрестоматія с. 346 (прочитати); підручник с. 152-160.
 
5.Тема: «Ярослав Мудрий». Складність характеру особистості Ярослава, суперечливість його вдачі.
Завдання.
 Аналіз та характеристика героїв (Микита, Журейко, Милушка).  
Підручник; хрестоматія с. 346
 
6.Олександр Довженко. Огляд життя і творчості. «Зачарована Десна».
Завдання.
 Підручник с. 244-260; хрестоматія (прочитати «Зачарована Десна»)
 
7.Тема: «Зачарована Десна». Автобіографічний характер твору.
 
8.Тема: «Україна в огні» - твір про трагедію українського народу під час Другої світової війни
Завдання.
 Прочитати О. Довженко «Україна в огні».
 
9.Тема: Багатий і славний рід Лавріна Запорожця.
Завдання.
 Аналіз образів жінок (Олеся, Христя)
 
 
 
 
 

Горловская ОШ №53, 2008. Последнее обновление: 2009-11-12 13:02:04

_